Foto-Galeria 2005 :: Mapa Kortowiady :: Program Kortowiady :: Regulamin Imprezy :: Forum Kortowiady :: Autobusy


REGULAMIN IMPREZ

odbywających się w ramach

Juwenaliów Olsztyńskich KORTOWIADA 2005

w dniach 12-15 maja 2005 roku

 

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezach zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

 

 • Osoby obecne na imprezie są bezwzględnie zobowiązane stosować się do poleceń Służb Porządkowych Organizatora do których można także zgłaszać wszystkie problemy dotyczące imprezy.

 

 • W przypadku stawiania oporu Służbom Ochrony w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

 

 • Z terenu imprezy zostaną niezwłocznie usunięte osoby które:
 • zachowują się agresywnie, zakłócają przebieg imprezy, lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, niszczą mienie itp.,
 • wniosły n/w zabronione środki lub narzędzia.

 

 • Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
 • osób wnoszących szklane naczynia, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne i wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia.
 • Osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
 • Osób zachowujących się agresywnie, odmawiający wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu lub odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty).
 • Małoletnich bez dorosłych opiekunów.

 

 • Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

 

 • W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny:
 • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe Organizatora,
 • unikać paniki,
 • stosować się do poleceń i Komunikatów Służb Porządkowych Organizatora
 • w sposób spokojny i opanowany kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
 • nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym.

 

 • Osoby przebywające na terenie imprezy mogą zostać utrwalone na materiałach fotograficznych
  i filmowych. Materiał ten pozostaje do dyspozycji organizatora.

 

 • W dniach trwania imprezy tj 12-15 maja 2005 na terenie camupsu obowiązuje całkowity zakaz poruszania pojazdów mechanicznych oraz zakaz parkowania.

 

 • Regulamin dostępny na oficjalnej stronie Kortowiady - www.kortowiada.pl

 

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego przez Organizatora Imprezy zostanie w trybie natychmiastowym usunięty z imprezy.

 

ORGANIZATOR

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Grafika : bratn.com

All rights reserved by Kortowiada.pl

Hosting :OLMAN Olsztyn