Dla Mediów

Informujemy, że pojawił się nowy regulamin. Aby otrzymać identyfikator należy się z nim zapoznać i podpisać przy odbiorze.
 
REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWEJ
KORTOWIADA 2011
 
1. Regulamin określa zasady udziału dziennikarzy i fotoreporterów w Juwenaliach Olsztyńskich – Kortowiada 2011 w dniach 19-22 maja 2011 r.
2. Akredytacja dziennikarska upoważnia do:
• wejścia na wszystkie imprezy związane z Kortowiadą 2011,
• fotografowania i filmowania wydarzeń związanych z Kortowiadą 2011 zgodnie z limitami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
3. Decyzję o przyznaniu akredytacji organizatorzy podejmują po otrzymaniu danych osobowych uzyskanych od zainteresowanych dziennikarzy za pośrednictwem „Wniosku akredytacyjnego” dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kortowiada.pl.
4. Akredytację wydaje się nieodpłatnie.
5. Organizatorzy mogą odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny.
6. Posiadacz akredytacji oświadcza, iż godzi się na przestrzeganie zasad fotografowania ustalonych przez Organizatora imprezy. W razie złamania zasad zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów wynikających ze złamania umowy z artystą.
7. Akredytacja ważna jest wyłącznie z ważnym identyfikatorem wystawionym przez Organizatora po podpisaniu niniejszego regulaminu.
8. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas imprezy, identyfikator akredytacji musi być umieszczony przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla organizatorów, ochrony oraz uczestników imprezy.
9. Organizator nie wyrabia duplikatów wydanych identyfikatorów.
10. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych poleceń Kierownika Ochrony.
11. Chęć przeprowadzenia wywiadu z wybranym Artystą należy zgłosić do Rzecznika Prasowego Organizatora do 18 maja 2011 r do godziny 18:00. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
12. Zgłoszenie chęci przeprowadzenia wywiadu nie gwarantuje otrzymania zgody Organizatora.
13. Wszystkie pozyskane materiały, przed publikacją, muszą uzyskać zgodę Rzecznika Prasowego Organizatora – Dominiki Trawczyńskiej (tel. 662-046-093).
14. Wszystkie pozyskane materiały z Kortowiady 2011 należy dostarczyć do biura Organizatora do dnia 6 czerwca 2011 r. Niewywiązanie skutkuje nieotrzymaniem akredytacji na kolejne 5 lat.
15. Organizator ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu.
 


Wniosek akredytacyjny w formacie .pdf

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z:
Rzecznikiem RUSS
Dominika Trawczyńska
Tel. 662 046 093
e-mail: dominika.trawczynska@gmail.com
 
Sponsorzy główni

Sponsorzy
Media
Współpraca
oprogramowanie: reczkowski.pl | grafika: infeo | copyright @ kortowiada.pl 2011 | hosting: Olman Olsztyn | kontakt: japco@man.olsztyn.pl