REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWEJ KORTOWIADA 2012

 1. Regulamin określa zasady udziału dziennikarzy i fotoreporterów w Juwenaliach Olsztyńskich – Kortowiada 2012 w dniach 17-20 maja 2012 r.
 2. Wypełniony wniosek akredytacji należy złożyć do 15 maja 2012 r. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie.
 3. Akredytacja dziennikarska upoważnia do:
  • wejścia na wybrane imprezy związane z Kortowiadą 2012,
  • fotografowania i filmowania wydarzeń związanych z Kortowiadą 2012 zgodnie z limitami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator po przyznaniu akredytacji do 16 maja 2012 r.poinformuje do wejścia na jakie imprezy upoważnia otrzymana akredytacja
 5. Decyzję o przyznaniu akredytacji organizatorzy podejmują po otrzymaniu danych osobowych uzyskanych od zainteresowanych dziennikarzy za pośrednictwem „Wniosku akredytacyjnego” dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kortowiada.pl
 6. Akredytację wydaje się nieodpłatnie.
 7. Organizatorzy mogą odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny.
 8. Posiadacz akredytacji oświadcza, iż godzi się na przestrzeganie zasad fotografowania ustalonych przez Organizatora imprezy. W razie złamania zasad zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów wynikających ze złamania umowy z artystą.
 9. Akredytacja ważna jest wyłącznie z ważnym identyfikatorem wystawionym przez Organizatora po podpisaniu niniejszego regulaminu.
 10. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas imprezy identyfikator akredytacji musi być umieszczony przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla organizatorów, ochrony oraz uczestników imprezy.
 11. Nie można przekazywać identyfikatora innym osobom.
 12. Organizator nie wyrabia duplikatów wydanych identyfikatorów.
 13. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych poleceń Kierownika Ochrony oraz Organizatora.
 14. Wszystkie pozyskane materiały, przed publikacją, muszą uzyskać zgodę Rzecznika Prasowego Organizatora – Dominiki Trawczyńskiej (tel. 662-046-093).
 15. Wszystkie pozyskane materiały z Kortowiady 2012 należy dostarczyć do biura Organizatora do dnia 1 czerwca 2012 r. Niewywiązanie skutkuje nieotrzymaniem akredytacji na kolejne 5 lat.
 16. Organizator ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu.

Do pobrania Wniosek o akredytacje

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z:

Rzecznikiem RUSS
Dominika Trawczyńska
Tel. 662 046 093
e-mail: dominika.trawczynska@kortowiada.pl