Kortowiada 2012 16-20 maja 2012! Najlepsze juwenalia w Polsce!

Regulaminy

Regulamin Imprezy na Górce Kortowskiej

REGULAMIN IMPREZY na GÓRCE KORTOWSKIEJ

53 Juwenaliów Olsztyńskich KORTOWIADA 2012 w dniach 18/19 maja 2012 roku
 
Wszystkie osoby uczestniczące w imprezach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

1. Osoby obecne na imprezie są bezwzględnie zobowiązane stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, do których można także zgłaszać wszystkie problemy dotyczące imprezy.
2. Organizator od godziny 16:00 do godziny 19:30 udostępnia 10 000 miejsc dla publiczności. Od godziny 19:30 organizator udostępnia dodatkowe 5 000 miejsc dla publiczności.
3. Osoby, które chcą wejść na teren imprezy masowej muszą wylegitymować się służbom porządkowym stojącym na wejściach dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
4. Wstęp na imprezę organizowaną na terenie obiektu jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich osób powyżej 16- ego roku życia, z wyjątkiem osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. Osoby poniżej 16- ego roku życia mogą wejść na teren obiektu wyłącznie z opiekunem prawnym.
5. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
6. W przypadku stawiania oporu służbom ochrony w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
7. Przypadki zakłócenia porządku podczas imprez należy zgłaszać pod numer 089 5234981
8. Pomocy medycznej udzielać będą oznakowane punkty medyczne zlokalizowane na terenie obiektu imprezy oraz w centrum pomocy w DS 2 stosownie oznaczonym.
9. Z terenu imprezy zostaną niezwłocznie usunięte osoby, które:
- zachowujące się agresywnie, zakłócające przebieg imprezy lub stwarzające zagrożenie dla innych osób, niszczące mienie itp.
- wniosły lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty (narzędzia) oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
10. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:                
- osób wnoszących szklane naczynia, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne i wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia                 
- osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych            
- osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się odpowiednim dokumentem lub sprawdzenia bagażu lub odzieży (w przypadku podejrzenia, ze próbują wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty)
- osoby poniżej 16- ego roku życia bez opiekuna prawnego
11. Za osoby poniżej 16- ego roku życia odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny: 
- natychmiast powiadomić odpowiednie służby organizatora 
- unikać paniki                                                                                       
- stosować się do poleceń i komunikatów odpowiednich służb organizatora        
- w sposób spokojny i opanowany kierować się do wyjść ewakuacyjnych        
- nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym
13. Osoby przebywające na terenie obiektu imprezy mogą zostać utrwalone na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiał ten pozostaje do dyspozycji organizatora.
14. W dniach trwania juwenaliów, tj. 17- 20 maja 2012 roku na terenie obiektu imprezy obowiązuje zakaz poruszania pojazdów mechanicznych, a parkowania możliwe w wyłącznie wyznaczonych miejscach. Należy bezwzględnie podporządkować się służbom wyznaczającym miejsce postojów pojazdów.
15. Biuro rzeczy znalezionych podczas trwania imprezy i po niej- DS 2, pokój 01.
16. Regulamin dostępny na oficjalnej stronie imprezy: www.kortowiada.pl a także www.kortowo.info, dodatkowo zostanie umieszczony w widocznych miejscach na terenie miasteczka akademickiego Kortowo.
17. Na teren obiektu zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych.
 
KTO NIE WYKONUJE POLECENIA PORZĄDKOWEGO, WYDANEGO PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY ZOSTANIE W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM USUNIETY Z IMPREZY.

                                                                               ORGANIZATOR
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie

Bój Akademików

Regulamin Międzyakademickich Zawodów Sportowych
Bój Akademików KORTOWIADA 2012
 1. Międzyakademickie Zawody Sportowe – Bój Akademików KORTOWIADA 2012 odbywają się w Olsztynie na stadionie akademickim w dniu 19. maja 2012r.
 2. Zgłoszenia do dnia 17 maja należy kierować na adres roa@zak.olsztyn.pl  w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestników.
 3. Uczestnikami Zawodów są osoby zgłoszone jako drużyna licząca 4 osoby. Drużyny muszą się składać z mieszkańców danego akademika. Uczestnicy Zawodów są zobowiązani do ustnego oświadczenia w dniu zawodów, iż stan ich zdrowia umożliwia wzięcie udziału w zawodach.
 4. Do udziału w Zawodach dopuszcza się następujące składy drużyn: męskie, żeńsko-męskie i żeńskie. Jednakże w ramach ustalenia wyników nie będzie podziału na rodzaj osady.
 5. Rywalizacja będzie przebiegała w pięciu konkurencjach. Po cztery drużyny na raz.
  • Wyścig na taczkach
  • Przeciąganie liny
  • Bieg w parach ze związaną nogą
  • Wyścig w workach
  • Bieg śmierci
 6. W zawodach należy jak najszybciej pokonać dystans zgodnie z założeniami danej konkurencji (nie dot. przeciągania liny). Za każdą konkurencję będą przyznawane punkty na podstawie listy rezultatów czasowych danej konkurencji (nie dot. przeciągania liny). Konkurencja „przeciąganie liny” prowadzona będzie w systemie PLAY OF, zawodnicy muszą posiadać obuwie sportowe na płaskiej podeszwie (typu ADIDAS) w przeciwnym przypadku drużyna zostaje zdyskwalifikowana. Runda startowa i tor zostaną przydzielone poszczególnym drużynom na podstawie losowania numeru startowego. Kolejność drużyn będzie rozlosowana przez komisję złożoną z członków prezydium ROA i podana do wcześniejszej wiadomości. Ten sam numer startowy obowiązywać będzie drużynę w każdej konkurencji. W klasyfikacji generalnej decydować będzie suma punktów uzyskanych w 5 konkurencjach. Nieukończenie lub dyskwalifikacja w którejkolwiek z konkurencji jest równoznaczna z uzyskaniem 0 ilości punktów za daną konkurencję. Pomiarem czasu będzie zajmowała się Komisja Sędziowska.
 7. Wszyscy zawodnicy podczas startu muszą być względnie trzeźwi[1].

ORGANIZATOR
Jakub Zduńczyk tel. 502 226 998
kubazdunczyk@gmail.com
 


[1] Względnie oznacza by organizator się nie połapał że zawodnik jest nietrzeźwy. W przydatku wykrycia przez organizatora drużyna ma 10 minut na zmianę zawodnika na względnie trzeźwego.

Turniej Gier Komputerowych

REGULAMIN TURNIEJU GIER KOMPUTEROWYCH KORTOWIADA 2012
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne.
  2. Rejestracja drużyn na turnieje drużynowe odbywa się od dnia 7 maja od godz. 0:01 do dnia 11 maja do godz. 12:00.
  3. Organizatorem 'Turnieju gier komputerowych' jest Zespół współpracujący z organizatorami Kortowiady.
  4. Każdy uczestnik powinien posiadać w trakcie turnieju aktualną legitymacje studencką UWM.
  5. Przystępując do rozgrywek gracz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w ogólnym regulaminie turnieju oraz regulaminie niniejszym.
  6. Osoby niestosujące się do regulaminu zostaną wykluczone z turnieju.
  7. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem meczów będą rozstrzygane przez organizatora. Decyzje organizatora turnieju są nieodwołalne.
  8. Przystępując do rozgrywek gracz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach.
  9. Wszelkie materiały sporządzone w trakcie trwania turnieju stają się wyłączną własnością organizatorów i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.
  10. Regulamin może ulec zmianie przed turniejem a także podczas turnieju i może zostać zmieniony tylko przez Organizatorów.
  11. Podczas turnieju będzie możliwość podłączenia swojego sprzętu komputerowego w postaci myszki, klawiatury, słuchawek czy pada oraz zainstalowania sterowników urządzenia.
  12. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play – niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu
  13. Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in. :celowe zniszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do przerwania gry są zabronione. Skutkuje to natychmiastowym usunięciem gracza z turnieju oraz pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej.
  14. Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz posiłków.
  15. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do pisemnego zaakceptowania regulaminu.
 2. Przebieg turnieju Counter-Strike 1.6 5vs5
  1. Rozgrywki zostają przeprowadzone systemem 5vs5 (5 osób w drużynie)
  2. Dopuszczalna ilość graczy to 6 zawodników
   • 5 zawodników głównych
   • 1 zawodnik rezerwowy
  3. Maksymalna ilość drużyn to 16
  4. Mecze drabinkowe rozgrywane są systemem BO1 (jedna mapa) MR15 (liczba rund), drabinką SE (single elimination).
  5. Drużyna, która przegra mecz, odpada z turnieju.
  6. W przypadku remisu (15:15) obowiązkowa jest dogrywka MR3 10.000$ na start.
  7. Mapy na których będzie rozgrywany turniej :de_dust2, de_inferno, de_nuke, de_train, mapy w drabince narzuca organizator.
  8. Mecz finałowy rozgrywany będzie systemem BO3 , MR15, mapy losowane będą przez kapitanów drużyny.
  9. O wyborze strony (TT/CT) decyduje runda nożowa.
  10. Na mecz musi zjawić się 5 zawodników , inna ilość jest nie dopuszczana do gry. Wyjątkiem może być zezwolenie przeciwnej drużyny na rozegranie meczu.
  11. Zmiany gracza wolno dokonać tylko w przerwie między ćwiartkami.
  12. Jeżeli drużyny nie dojdą do porozumienia to gracze z osłabionym składem zostaną obciążeni walkowerem dla drużyny przeciwnej
  13. Gracze mogą należeć tylko do jednej drużyny.
  14. W turnieju jest całkowity zakaz używania jakichkolwiek cheat'ów - gracze, którzy nie dostosują się do tego punktu zostaną zdyskwalifikowani z turnieju.
  15. Za wykorzystywanie Bugów w grze drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
  16. Podkładanie tzw. "cichej bomby" jest surowo zabronione
  17. Używanie tarczy jest zabronione.
  18. Bez względu na fazę turnieju każda drużyna ma po 1 pauzie na mapę - nie może ona trwać dłużej niż 5 min.
  19. Pauzę można wykorzystać jedynie w trakcie trwania freeztimu bądź też po zakończeniu rundy.
  20. W przypadku nie pojawienia się przeciwnej drużyny na meczu wygrywa drużyna która pojawiła się na meczu o wskazanej porze.
  21. Dozwolone są tylko i wyłącznie skrypty ułatwiające kupowanie ekwipunku i broni na początku każdej z rund.
  22. Dozwolone modele - CS:CZ i CS 1.6 Oraz najbardziej typowe modele High-Fps.
  23. Ustawienia gracza:
   • rate 25000
   • cl_cmdrate 100
   • cl_updaterate 100
   • ex_interp 0.01
   • color depth (głębia kolorów) 32-bit
  24. W przypadku zmiany tych ustawień drużyna zostaje ukarana decyzją administratora. (wo/dyskwalifikacja)
 3. Przebieg turnieju Counter-Strike 1.6 DM
  1. CS:DM (każdy na każdego) / czas trwania: 10 minut.
  2. Mapa wybierana jest przez organizatora.
  3. Gramy do końca.
  4. W przypadku 2 takich samych wyników decyduje liczba śmierci. Nie ma dogrywek.
  5. Strona po, której znajdują się gracze jest obojętna. Na serwerze może przebywać tylko 10 graczy.
  6. Broń użyta podczas spotkania jest dowolna, wybrana z menu CS:DM
  7. Z każdej grupy awansuje 2 najlepszych graczy, którzy uzyskali największą liczbę fragów, nie zważając na śmierci
 4. Przebieg turnieju FIFA12
  1. System gry Best-of-One, przegrany odpada z turnieju.
  2. Ustawienia meczowe
   • Długość połowy: 3 minut,
   • Poziom trudności: World Class
   • Sterowanie (strzały, dośrodkowania, podania): Dowolne
   • Włączona obrona taktyczna (nowa obrona)
   • Szybkość gry: Normalna
   • Poziom drużyny: Dowolny ( Zakaz wyboru drużyn fikcyjnych, zespołów gwiazd (np. klasycznej XI)
   • Kontuzje: On
   • Spalone: On
   • Kartki: On
   • Wyświetlanie czasu gry/wyniku: On
   • Liczba zawodników na ławce rezerwowych: 7
   • Liczba zmian: 3
   • Radar: 2D, 3D
   • Kamera Tele
   • Stadion: Dowolny
   • Pogoda: Słoneczna
   • Auto przełączanie zawodników: Dowolne
  3. W czasie trwania eliminacji offline każdy gracz ma 3 minuty na konfiguracje ustawień pada w grze.
  4. Obowiązuje kategoryczny zakaz edytowania składów drużyn dostępnych w grze. Osoby grające drużynami ze zmienionym składem zostaną usunięte z rozgrywek.
 5. Przebieg turnieju League of Legends 5vs5
  1. Rozgrywki zostają przeprowadzone systemem 5vs5 (5 osób w drużynie)
  2. Dopuszczalna ilość graczy to 6 zawodników
   • 5 zawodników głównych
   • 1 zawodnik rezerwowy
  3. Maksymalna ilość drużyn to 16
  4. Mecze drabinkowe rozgrywane są systemem BO1 (jedna mapa), drabinką SE (single elimination).
  5. Mecz finalowy i mecz o 3 miejsce rozgrywane będą systemem BO3
  6. Drużyna, która przegra mecz, odpada z turnieju. 
  7. Kategorycznie zabrania się korzystania z możliwości dodatkowych, które dają zakupione runy. Każdy gracz ma obowiązek podczas gry używać pustek karty z runami.
  8. Niestosowanie się do pkt. 7 będzie skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.
  9. Mecze rozgrywane są na serwerze EU Nordic&East.
  10. Mecze powinny być rozgrywane w trybie Custom, Draft's Pick, na mapie Summoner's Rift.
  11. Każda drużyna ma 3 bany, podawane naprzemiennie, po jednym.
  12. Gracze mogą wybierać tylko bohaterów których odblokowali lub którzy są obecnie dostępni poprzez rotacje bohaterów z minimalną ilością 16 charakterów
  13. O wyborze strony (Góra / Dół ) decyduje rzut monetą
  14. Na mecz musi zjawić się 5 zawodników , inna ilość jest nie dopuszczana do gry. Wyjątkiem może być zezwolenie przeciwnej drużyny na rozegranie meczu.
  15. Jeżeli drużyny nie dojdą do porozumienia to gracze z osłabionym składem zostaną obciążeni walkowerem dla drużyny przeciwnej
  16. Gracze mogą należeć tylko do jednej drużyny.
  17. Bez względu na fazę turnieju każda drużyna ma po 1 pauzie na mapę - nie może ona trwać dłużej niż 5 min. 
  18. Pauzę można wykorzystać w każdym momencie gry
  19. W przypadku nie pojawienia się przeciwnej drużyny na meczu wygrywa drużyna która pojawiła się na meczu o wskazanej porze.
  20. Ustawienia wideo i dzwięku są z góry narzucone przez organizatorów
  21. W przypadku zmiany tych ustawień drużyna zostaje ukarana decyzją administratora. (wo/dyskwalifikacja) 
  22. W sprawach nieokreślonych przez regulamin decyzję podejmują organizatorzy.

ORGANIZATORZY
Paweł Reczkowski, tel. 506 838 043, email: administrator@kortowiada.pl
Adam Wasilewski tel. 511 710 633, email: luigi@cybersport.pl

Bój Wydziałów

REGULAMIN IMPREZY „BÓJ WYDZIAŁÓW”
18 maja 2012 - Parking przy Centrum Konferencyjnym
 1. Każdy Wydział przygotowuje dwie prezentacje, po jednej na każdy temat:
  • Jak żyć?
  • Bohaterowie książek
 2. Kolejność występowania poszczególnych Wydziałów będzie odwrotnością kolejności z Wenus Show.
 3. Konkurencja Dziekańska: odbędzie się w scence pt. „Bohaterowie książek” (punktacja zostanie wliczona do klasyfikacji generalnej Boju Wydziałów). Dziekani lub Nauczyciele Akademiccy wydelegowani z Wydziałów będą uczestniczyli aktywnie w scence. Występ Dziekana lub Prodziekana danego Wydziału będzie premiowany 10 punktami. Za występ Nauczyciela Akademickiego (Prof./Dr hab./Dr) Wydział otrzyma premię - 5 punktów. Pucharem zostanie nagrodzone: I miejsce za przebranie Dziekana lub Nauczyciela Akademickiego.
 4. Za treść i formę przedstawienia odpowiadają Koordynatorzy Boju Wydziałów na poszczególnych Wydziałach.
 5. Za każdą konkurencję Jury przyznaje "małe punkty". W zależności od zajętego miejsca przyznawane są "duże punkty". Decydują one o końcowej klasyfikacji.
  • 1 miejsce – 16 pkt.
  • 2 miejsce – 15 pkt.
  • 3 miejsce – 14 pkt.
  • 4 miejsce – 13 pkt.
  • 5 miejsce – 12 pkt.
  • 6 miejsce – 11 pkt.
  • 7 miejsce – 10 pkt.
  • 8 miejsce – 9 pkt.
  • 9 miejsce – 8 pkt.
  • 10 miejsce – 7 pkt.
  • 11 miejsce – 6 pkt.
  • 12 miejsce – 5 pkt.
  • 13 miejsce – 4 pkt.
  • 14 miejsce – 3 pkt.
  • 15 miejsce – 2 pkt.
  • 16 miejsce – 1 pkt.
 6. Podczas trwania przedstawienia na scenie może przebywać maksymalnie 15 Studentów danego Wydziału, posiadających ważną legitymacją studencką. Za każdą osobę powyżej 15 Organizator nakłada karę 5 punktów karnych. Za udział w występie osób nie będących Studentami UWM Wydział zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Zabrania się używania na scenie ognia i materiałów pirotechnicznych. Za złamanie tego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Wydziału.
 8. Za spowodowanie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników i/lub widowni Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Wydziału.
 9. Za straty spowodowane przez uczestników odpowiada Koordynator Boju Wydziałów z danego Wydziału.
 10. Każda prezentacja nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Za przekroczenie czasu do 35 sekund Organizator nakłada karę 5 punktów karnych. Za przekroczenie czasu prezentacji powyżej 35 sekund Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Wydziału z danej konkurencji.
 11. Każdy Wydział zobowiązany jest do posprzątania sceny w przeciągu 35 sekund, każdorazowo po swoim występie. Jeżeli tego nie uczyni Organizator nakłada karę 5 punktów karnych.
 12. Za propagowanie treści ogólnie przyjętych za obraźliwe Organizator zastrzega sobie prawo nałożenia kary do 10 punktów karnych.
 13. Pliki z muzyką do każdej konkurencji (nagrane na jednej płycie CD/DVD w formacie mp3 zgodnie z kolejnością wystąpień) podpisaną nazwą Wydziału należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej do środy 9 maja 2012 roku.
 14. Kolejność występowania Drużyn i Dziekanów:
  1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  3. Wydział Nauk Medycznych
  4. Wydział Prawa i Administracji
  5. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
  6. Wydział Teologii
  7. Wydział Nauk Technicznych
  8. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  9. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
  10. Wydział Biologii i Biotechnologii
  11. Wydział Nauk Ekonomicznych
  12. Wydział Humanistyczny
  13. Wydział Sztuki
  14. Wydział Matematyki i Informatyki
  15. Wydział Nauk Społecznych
  16. Wydział Nauki o Żywności
    
ORGANIZATORZY
Jarosław Kosow tel. 517 564 898
Grzegorz Rawłuszko tel. 667 887 800

Zawody Siłowe

Regulamin ZAWODY SIŁOWE
 1. Organizatorem zawodów jest RUSS
 2. Zawody odbędą się dnia 19 maja o godzinie 11:00
 3. W zawodach mogą brać udział wyłącznie studenci UWM
 4. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 18 maja do godziny 23:59
  • zgłoszenie należy przesłać na adres: zawody.kortowiada2012@gmail.com
  • w treści należy wpisać : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, nr legitymacji.
 5. Uczestnicy będą rywalizować w następujących konkurencjach:
  • spacer farmera(na czas)
  • przeciąganie samochodu(na czas)
  • przerzucanie opony (na czas)
  • trzymanie ciężaru na wyprostowanych rękach przed sobą(na czas)
  • podnoszenie belki( ilość podniesień)
  • martwy ciąg
 6. W razie zaistnienia bliżej nieokreślonych przyczyn  konkurencja może być zastąpiona inna lub po prostu organizator może z niej zrezygnować.
 7. Za 3 pierwsze miejsca przewidziane są statuetki i nagrody rzeczowe.
 8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Parada Wydziałów

REGULAMIN IMPREZY „PARADA STUDENTÓW”
odbywającej się w ramach 53 Juwenaliów Olsztyńskich KORTOWIADA 2012 w dniu 17 maja 2012 roku
Wszystkie osoby uczestniczące w imprezach zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Organizatorem imprezy „ PARADA STUDENTÓW” zwanej dalej paradą  jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Trasa oraz dokładny przebieg imprezy zostaną ściślej  określone w odrębnych dokumentach.
 2. PRAWO DO UCZESTNICTWA
  1. Prawo do uczestnictwa w paradzie mają:
   • Studenci oraz towarzyszące  im osoby pełnoletnie zainteresowane uczestnictwem w paradzie.
   • Posiadacze akredytacji i zaproszeń wydanych przez organizatora imprezy.
  2. W paradzie nie mogą uczestniczyć:
   • Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
   • Osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
   • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa wstępu na imprezę.
 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  1. Organizatorzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na trasie przebiegu parady.
  2. Podczas parady obowiązuje kategoryczny zakaz  wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
  3. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w paradzie danej osobie.
  4. Uczestnicy  parady zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów na życzenie uprawnionego członka służby porządkowej.
  5. Służby porządkowe organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych uczestnikom parady.
  6. W przypadku stawiania oporu służbom ochrony w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
  7. Podczas uczestnictwa w paradzie zabronione jest posiadanie przy sobie przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników.
  8. Uczestnicy parady są zobowiązani stosować się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych, porządkowych i informacyjnych.
  9. Organizatorzy parady są zobowiązani podać listę ochroniarzy, rozmieszczenie służb porządkowych oraz osoby zaczynające i kończące pochód.
  10. Służby porządkowe  organizatora zapewniają oddzielić taśmą biało – czerwoną pochód od pasa ruchu.  
  11. Organizatorzy zobowiązują  się powiadomić pogotowie ratunkowe i straż pożarną o fakcie organizowania imprezy.
  12. Organizatorzy zobowiązują się powiadomić społeczeństwo za pośrednictwem lokalnych mediów o fakcie organizowania parady oraz podać alternatywę przejazdu w godzinach imprezy.
  13. Organizator zobowiązuje się powiadomić Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  o paradzie by na czas imprezy zmienić rozkład jazdy.
  
ORGANIZATOR
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie

Zawody Kajakowe

Regulamin Zawodów Kajakowych
 1. Zawody Kajakowe odbywają się w Olsztynie na Jeziorze Kortowskim w dniu 18 maja 2012 r.
 2. Zgłoszenia do dnia 13 maja należy kierować na adres kajaki.kortowiada@gmail.com , w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestników w przypadku dziekanów także tytuł naukowy.
 3. Uczestnikami zawodów są osoby zgłoszone jako osada licząca 2 osoby. Osady muszą się składać z przedstawiciela kolegium dziekańskiego oraz studenta danego wydziału. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ustnego oświadczenia w dniu zawodów, iż stan ich zdrowia umożliwia wzięcie udziału w zawodach. Każdy uczestnik zobowiązany jest także odbyć rozgrzewkę, która rozpocznie się o godzinie 09:45 na plaży kortowskiej.
 4. Do udziału w zawodach dopuszcza się następujące składy osad: męskie, żeńsko-męskie i żeńskie. Jednakże w ramach ustaleń wyników nie będzie podziału na rodzaj osady.
 5. Rywalizacja będzie przebiegała w dwóch konkurencjach na torach o długości 50m każdy. Po jednej osadzie na raz.
  • sprint kajakowy 2x 50m
  • płynięcie kajakiem tyłem do przodu 50m
 6. W zawodach należy jak najszybciej pokonać dystans zgodnie z założeniami danej konkurencji. Za każdą konkurencję będą przyznawane punkty na podstawie listy rezultatów czasowych danej konkurencji. Szczegółowa punktacja przedstawiona zostanie na odprawie w dniu 18.05.12r godzina 10:00. Runda startowa i tor zostaną przydzielone poszczególnym osadom na podstawie losowania numeru startowego na odprawie w dniu 18.05.12r. Ten sam numer startowy obowiązywać będzie osadę w dwóch konkurencjach.
 7. Punktacja:
  • członek kolegium dziekańskiego 10 punktów, wykładowca z tytułem naukowym dr lub dr hab., w przypadku magistrów punktów nie przewidziano.
 8. W klasyfikacji generalnej decydować będzie suma punktów uzyskanych w 2 konkurencjach. Nieukończenie lub dyskwalifikacja w którejkolwiek z konkurencji jest równoznaczna z uzyskaniem 0 ilości punktów za daną konkurencję. Pomiarem czasu będzie zajmowała się Komisja Sędziowska.
 9. Zawody odbywają się na 2-osobowych kajakach turystycznych, dostarczonych przez Organizatora. Ponadto Organizator zapewnia: 2 wiosła i 2 kamizelki asekuracyjne na kajak.
 10. Wszyscy zawodnicy podczas startu muszą mieć na sobie kamizelki asekuracyjne i być względnie trzeźwi[1].
 11. W sytuacjach spornych i w razie protestów ostateczna decyzja zależy od organizatora.

ORGANIZATORZY
Ewelina Mączka tel. 508 576 070
Dominika Guzowska tel. 509 990 264
kajaki.kortowiada@gmial.com


[1] Względnie oznacza by organizator się nie połapał, że zawodnik jest nietrzeźwy. W przydatku wykrycia przez organizatora osada ma 10 minut na zmianę zawodnika na względnie trzeźwego.

 

Wystrój Akademików

Regulamin oceny „Wystroju Akademików”  Kortowiada 2012
 1. Konkurs organizowany jest przez Radę Osiedla Akademickiego i Fundację ŻAK UWM w Olsztynie dnia 16.05.2012r.
 2. Temat przewodni konkursu „Świat sportu”.
 3. W skład jury oceniającego wchodzą:
  • Przedstawiciel władz UWM w Olsztynie
  • Przedstawiciel Fundacji ŻAK
  • Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
  • Przedstawiciel Akademickiego Centrum Kultury
  • Przedstawiciel Agencji Fotograficznej „Myszki”
  • Przedstawiciel UWM FM
 4. Postanowienia ogólne
 5. Podczas wystroju akademików zaleca się wystrój wewnętrzny oraz zewnętrzny budynków. Nie dopuszcza się ze względów bezpieczeństwa przystrajania dachów budynków. Dopuszcza się możliwość sponsorowania wystroju przez firmy lub instytucje, zależy to jednak od indywidualnych starań poszczególnych Domów Studenckich.
 6. Kryteria punktowania Wystroju Akademików:
  • Wkład pracy włożony w wykonanie wystroju - punktacja: 0 - 6 pkt
  • Oryginalność pomysłu - punktacja 0 - 6 pkt.
  • Sprawna organizacja pokazu - punktacja 0 - 6 pkt
  • Ogólne wrażenie komisji oceniającej - punktacja 0 - 6 pkt
 7. Maksymalna ilość punktów: 24

Wenus Show

Regulamin Wenus Show 2012
 1. Organizatorem Wenus Show jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej Organizatorem.
 2. Biorąc udział w Wenus Show uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
 3. W Wenus Show mogą brać udział TYLKO studenci danego Wydziału z aktualną legitymacją studencką.
 4. Każdy Wydział wystawia jedną kandydatkę do wyborów, której dane (imię, nazwisko i kontakt), oraz osobę koordynatora wydziałowego(imię, nazwisko i kontakt), należy podać do dnia 24 lutego 2012r.  organizatorom Wenus Show na adres: wenus.show@wp.pl
 5. Kandydatki zobowiązane są do udziału we wszystkich spotkaniach organizowanych przez przygotowujących imprezę. Kandydatka może opuścić co najwyżej 2 próby, oraz ani jednej z tematycznych sesji zdjęciowych.
 6. W programie przewidziane są trzy prezentacje:
  • Konkurencja wspólna I
  • Konkurencja wydziałowa
  •  Konkurencja wspólna II
 7. Muzykę do konkurencji wydziałowych nagraną wyłącznie na płytach CD w formacie audio (nie MP3) należy dostarczyć organizatorom do dnia 10 maja 2012r. – czas trwania maksymalnie 3 min. (Za przekroczenie czasu do 30 sekund organizator nakłada karę 5 pkt. karnych. Za przekroczenie czasu prezentacji powyżej 30 sekund organizator nakłada karę kolejnych 5 pkt. karnych).
 8. Każdy wydział zobowiązany jest do posprzątania sceny każdorazowo po swoim występie w przeciągu 30 sekund. Jeżeli tego nie uczyni organizator nakłada karę 5 punktów karnych.
 9. Kolejność występowania poszczególnych wydziałów będzie wcześniej wylosowana. Za treść i formę przedstawienia odpowiadają koordynatorzy Wenus Show na poszczególnych wydziałach.
 10. Podczas trwania przedstawienia jednocześnie na scenie nie może przebywać więcej niż 15 osób będących studentami danego wydziału(łącznie z osobami trzymającymi dekorację). Za każdą osobę powyżej tej liczby organizator nakłada karę 5 punktów karnych. Za występowanie osób nie będących studentami UWM wydział zostanie zdyskwalifikowany.
 11. Zabrania się używania na scenie ognia i materiałów pirotechnicznych. Za złamanie tego zakazu organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wydziału.
 12. Punktacja:
  • Punkty przyznaje jury(o składzie którego decyduje Organizator).
  • Sposób przydzielania tzw. ”małych punktów” zostanie określony w późniejszym terminie (jednakże nie później niż do 01.04.2012r). Po ustaleniu sposobu przyznawania zostanie on podany do wiadomości Kandydatkom i koordynatorom
  • "Małe pkt." decydują o kolejności końcowej. W zależności od zajętego miejsca w punktacji końcowej przyznawane są tzw. "duże pkt.":
   • 1 miejsce – 16 pkt.
   • 2 miejsce - 15 pkt.
   • 3 miejsce - 14 pkt.
   • 4 miejsce – 13 pkt.
   • 5 miejsce - 12 pkt.
   • 6 miejsce - 11 pkt.
   • 7 miejsce - 10 pkt.
   • 8 miejsce - 9 pkt.
   • 9 miejsce - 8 pkt.
   • 10 miejsce - 7 pkt.
   • 11 miejsce - 6 pkt.
   • 12 miejsce - 5 pkt.
   • 13 miejsce – 4 pkt.
   • 14 miejsce – 3 pkt.
   • 15 miejsce – 2 pkt.
   • 16 miejsce – 1 pkt.
 13. Kolejność występowania zostanie podana do 03.03.2012r.
 14. Do Wenus Show nie mogą być zgłaszane kandydatki które brały już udział w Wenus Show w ciągu ostatnich 4 lat.
 15. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zdjęć fotograficznych oraz materiałów audio-wizualnych tworzonych na potrzeby promocji Wenus Show.
 16. W przypadku nie wywiązanie się z któregoś z powyższych punktów regulaminu Organizator ma prawo w trybie natychmiastowym zdyskwalifikować Wydział lub nałożyć inną, stosowną do przewinienia karę.
 17. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Wenus Show.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszystkie decyzje podejmuje Organizator.
 20. We wszystkich sytuacjach spornych, w których wymagane jest osądzenie lub rozpatrzenie spornych kwestii, lub też wymagana jest ich interpretacja, wszystkie decyzje organizatorów są wiążące i ostateczne.

ORGANIZATORZY:
Marcin Budźko tel. 606 829 320
Kamil Wolski tel.605 213 634